PRIVATLIVSPOLICY

1. 

ALLMÄNT

1.1 

Denna policy om behandling av personupplysningar ("Privatlivspolicy") beskriver, hur Maskinhandler Indkø-bsringen A/S ("MI", "oss", "vår", "vi") inhämtar och behandlar upplysningar om dig.

1.2 Persondatapolicyen gäller för personupplysningar, du skickar till os, eller som vi inhämtar via MI’s hemsi-dor.(”hemsidan”).
1.3 MI är dataansvarig för dina personupplysningar. Alla hänvändelser till MI kan göra via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 7.

2.

VILKA PERSONUPPLYSNINGAR INHÄMTAR VI, TILL VILKET SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

2.1 När du besöker hemsidan, inhämtar vi automatiskt upplysning om dig och din användning av hemsidan, t.ex. vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på hemsidan, din IP-adress, inklusive lo-kalitet av ditt nätverk och information om din dator.
2.1.1 Syftet är att optimera användarupplevelsen och hemsidans funktion samt utföra målriktad mark-nadsföring, inklusive retargeting via Facebook och Google. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna ta hand om våra intressen för att förbättra hemsidan och visa dig relevanta erbjudanden.
2.1.2. Rättslig grund för behandling är EU dataskyddsförordningen 6, styck. 1, avsnitt f.
2.2 När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på hemsidan, inhämtar vi de upplysningar du ger t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, information om vilka produkter du köper och har rätt att returnera, leveransförfrågningar och information om den IP-adress där beställingen gjordes.
2.2.1 Syftet är, att vi kan leverera de produkter du har beställt och dessutom kan uppfylla vårt avtal med dig inklusive att hantera dina rättigheter till att returnera och göra reklamation. Information om dina köp behandlar vi också för att följa de lagliga krav härunder bokföring och redovisning. Vid köp inhämtas IP-adress med det syfte att skydda vårt intresse för att förebygga bedrägeri.
2.2.2

Rättslig grund för behandling är EU dataskyddsförordningen art 6, styck. 1, avsnitt b, c och f.

2.3 När du anmäller dig till vårt nyhetsbrev, inhämtar vi upplysningar om ditt namn, e-postadress och t.ex. mo-bilnummer.
2.3.1 Syftet är att ta hand om vårt interesse att leverera nyhetsbrev till dig
2.3.2

Rättslig grund för behandling är EU dataskyddsförordningen art 6, styck. 1, avsnitt f. Du skal vid anmälan ge ett särskilt samtycke till elektronisk marknadsföring.

2.4 När du registrerar dig som användare måste du lämna upplysningar som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Vi kombinerar dessa upplysningar med andra upplysningar vi har inhämta om dig, inklusive upplysningar om vad du har köpt eventuellt returnerat.
2.4.1 Syftet är att kunna erbjuda dig ett enklare sätt att handla genom att informera om dina tidigare köp samt att lagra dina upplysningar, så att de inte behöver skriva in igen.
2.4.2

2.4.2 Rättslig grund för behandling är EU dataskyddsförordningen 6, styck. 1, avsnitt f.

3.

MOTTAGARE AV PERSONUPPLYSNINGAR

3.1 Upplysningar om dit namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt ordernummer och specifika leverans önskar meddelas PostNord, TNT eller annan operatör som hanterar leveransen av de inköpta produkterna till dig. Vid köp av varor som inte är på lager kan nämnda upplysning lämnas till tillverkaren eller säljaren av den berörda produkten, som i så fall kommer att hantera leveransen.
3.2 Upplysningar kan överlämnas till externa samarbetspartners som behandlar upplysningar på våra vägar. Vi använder externa samarbetspartners t.ex. teknisk drift förbättringar av hemsidan, utskick av nyhetsbrev samt målriktad marknadsföring inklusive retargeting, samt din bedömning av vårt företag och produkter. T.ex. vi-darebefordras upplysningar om dit namn och din e-postadress till TrustPilots hemsida, så att vi kan skicka in-bjudan för bedömning av oss på TrustPilots hemsida. Om du väljer att göra en anmälan blir TrustPilot regi-streringsansvarige för de uppgifter som tillhandahålls. Dessa företag är dataoperatörer och enligt våra in-struktioner och processdata, för vilka vi är datakontrollanter. Dataprocessorer får inte använda upplysningar-na för något annat syfte än att uppfylla avtalet med oss och är konfidentiella om dessa. Vi har ingått skriftliga databehandlingsavtal med alla databehandlingsföretag som hanterar personupplysningar på våra vägar.
3.3 Tre av dessa dataoperatörer, Google Analytics v/Google LLC., Facebook Inc. och Mailchimp är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkrade genom dataprocessorns certifiering inom EU-U.S. Privacy Shield, jfr EU dataskyddsförordningen art. 45.
3.3.1 Kopia av Google LLC's certifiering kan hittas här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
3.3.2 Kopia av Facebook Inc.'s certifiering kan hittas här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
3.3.3

Kopia av Mailchimp/The Rocket Science Group LLC d/b/a certifiering kan hittas här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

4.

DINA RÄTTIGHETER.

4.1. För att ge dig insyn i behandlingen av dina upplysningar måste vi som datakontrollant informera dig om dina rättigheter
4.2

Rätten till insikt.

4.2.1 Du har när som helst rätt att begära information från oss om vilka upplysningar som t.ex. vilka informationer vi har registrerat om dig, syftet med registreringen, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av in-formation om några, samt från var upplysningen härstammar.
4.2.2

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter, som vi behandlar om dig utlämnad. Om du önskar att få en kopia av din personliga information kan du skicka en skriftlig förfrågan till kundeservice@mi.dk. Du kan bli ombedd att bevisa att du är den du uppger dig för att vara.

4.3 Rätt till korrigering
4.3.1 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv korrigerad av oss. Om du blir medveten om att det finns fel i den information vi har registrerat om dig, uppmanas du att kontakta oss skriftligen så att informat-ionen kan korrigerad.
4.3.2 Upplysningar som vi har inhämtad i samband med att du har skapat en profil, har du möjlighet att korrigera via inloggning på din profil.
4.4

Rätten att radera

4.5 I vissa fall har du rätt att få bort all eller någon av dina personuppgifter från oss, t.ex. om du återkallar ditt samtycke och vi inte har annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I den utsträckning det är nödvän-digt att fortsätta behandlingen av din information, t.ex. att uppfylla våra lagliga skyldigheter eller att lagliga krav ska upprättas, verkställas eller försvaras, är vi inte skyldiga att ta bort din personliga information.
4.6 Rätten att begränsa behandlingen till lagring
4.6.1

Du har i vissa fall rätt at få begränsad tillgång till din personliga information till lagring, t.ex. om du tror att den information vi behandlar om dig är felaktig

4.7 Rätten till dataportabilitet
4.8 

Du kan i vissa fall ha rätt att erhålla personlig information som du har lämnat oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och har rätt att överföra denna information till en annan datakontrollant.

4.9 Rätten till invändning
4.9.1

 Du har när som helst rätt att göra invändningar mot vår behandling av din personliga information för direkt-marknadsföring, inklusive profilering som gjorts för att inrikta vår direkta marknadsföring.

4.10

Dessutom kan du när som helst, mot bakgrund av din personliga situation, motsätta sig behandlingen av din personliga information, som vi bygger på våra legitima intressen, jfr sektion. 2.1 och 2.3 

4.11 Rätten att återkalla samtycke
4.12  Du har när som helst rätt att återkalla ett samtycke du har gett oss till en bestämd behandling av personupp-gifter. Om du vill återkalla ditt samtycke, kontakta oss på kundeservice@mi.dk
4.13 Rätten att överklaga
4.13.1 

 Du har när som helst rätt att göra ett klagomål hos Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K om vår behandling av din personliga information. Klagomål kan bland annat skickat via e-post till dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. 

RADERING AV PERSONUPPGIFTER

5.1  Information inhämtad om din användning av hemsidan jfr pkt. 2.1. raderas senast, när du inte har använd hemsidan i 5 år.
5.2  Information som inhämtas i samband med din anmälan till vårt nyhetsbrev kommer att raderas när ditt sam-tycke till ett nyhetsbrev dras tillbaka om vi inte har någon annan grund för att behandla informationen.
5.3  Uppgifter som inhämtas i samband med köp som du har gjort på hemsidan, jfr sektion. 2.2 kommer som ut-gångspunkt inte att raderas. Med den avsikten att ge dig information om dina tidigare inköp samt om det be-hövs för att rättsliga krav ska upprättas, verkställas eller försvaras eller om lagring är nödvändig för att vi ska uppfylla lagkraven. Redovisningsmaterial hålls i 5 år till slutet av ett räkenskapsår för att uppfylla kraven i bokslutslagen.
5.4  Information vi har inhämtad i samband med din profil jfr pkt. 2.4, tar vi bort automatisk: a) Om du inte har loggat in på din profil i 3 år, b) Om du tar bort din profil.

6.

SÄKERHET

6.1  Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder mot personlig eller olaglig förstörelse, förlust, förändring eller försämring av personuppgifter samt avslöjande eller missbruk av personuppgifter.
6.2  Endast anställda som har et verkligt behov av att få tillgång till din personliga information för att utföra sitt arbete har tillgång till dem.

7.

KONTAKTUPPLYSNINGAR

7.1  Maskinhandler Indkøbsringen A/S är dataansvarig för de persondata, som inhämtas via hemsidan.
7.2

 Om du har frågor eller kommentarer om denna privatlivs policy eller om du vill använda en eller flera av dina rättigheter som beskrivs i avsnitt 4, kontakta:

Maskinhandler Indkøbsringen A/S
Soldalen 1
DK - 7100 Vejle
mi@mi.dk
+45 76 40 86 10
E-mail: kundeservice@mi.dk

8. 

ÄNDRINGAR I PERSONLIVS POLICY

8.1  Om vi ändra i privatlivspolicy kommer du at få informationer vid ditt nästa besök på hemsidan.

9. 

VERSIONER

9.1  Detta är version 1 av MI’s privatlivspolicy daterad den 1 maj 2018.